Codi de conducta dels alts càrrecs i del personal directiu de la Generalitat

El Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic és una de les baules del sistema institucional per garantir la integritat i l'ètica pública.

El document es fonamenta en dos blocs d’actuació: el comportament exemplar en benefici de l’interès públic i la màxima transparència i traçabilitat en la presa de decisions públiques.

El Codi de conducta desenvolupa i concreta principis i les regles de conducta en relació amb els àmbits següents:

  • Exercici del càrrec al servei de la ciutadania
  • Publicació veraç de la informació rellevant relativa al càrrec
  • Ús eficaç, eficient i responsable dels recursos materials i de la informació obtinguda en exercici del càrrec
  • Respecte als funcionaris públics i al personal al servei de l'Administració
  • Col·laboració amb els mitjans de comunicació i la participació en el debat públic
  • Actuació no condicionada per interessos privats i el conflicte d'interès
  • Col·laboració amb el Parlament i altres institucions
  • Grups d'interès i l'agenda oficial
  • Bones pràctiques de contractació
  • Gestió de documents públics

Els alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i el personal directiu del sector públic de la Generalitat han de formalitzar el document d'adhesió al Codi de conducta en el termini d'un mes a comptar del seu nomenament o contractació.

El Codi ha rebut el Premi NovaGob Excel·lència 2017 en la categoria Lluita contra la corrupció. Els premis NovaGob reconeixen projectes innovadors d’Administracions públiques a Espanya, República Dominicana, Mèxic i Perú per les seves bones pràctiques mitjançant projectes innovadors dirigits a la millora dels seus procediments i l’atenció a la ciutadania.

Data d'actualització:  10.12.2020