S'entén per retribució la compensació econòmica que el personal que presta serveis a l’Administració de la Generalitat o a les entitats del seu sector públic percep per la seva feina. Per indemnitzacions, les quantitats percebudes pel personal que presta serveis a l'Administració de la Generalitat o a les entitats del seu sector públic per raó de l’extinció de la seva vinculació laboral; i per dieta, els drets percebuts per raó de l’assistència a reunions dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic. 

Les retribucions del personal funcionari es classifiquen en bàsiques (sou, triennis i pagues extraordinàries), complementàries (complement de destinació, complement específic i complement de productivitat) i gratificacions per serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball.

Les retribucions del personal laboral inclouen retribucions bàsiques (salari base, complement d’homogeneïtzació i complement de conveni), complement d’antiguitat, pagues extraordinàries i complement i plusos específics dels llocs a desenvolupar d’acord amb el conveni que correspongui.

Increment retributiu 2021 i recuperació paga extra 2014

Decret Llei 18/2021, de 27 de juliol, sobre l'increment retributiu per a l'any 2021 i la recuperació parcial de l'import de la paga extraordinària de l'any 2014 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya (28.07.2021)

  • El Decret llei disposa l'increment retributiu del 0,9% al personal del sector públic.
  • L'augment, que té efectes des de l’1 de gener de 2021, s’aplicarà a la nòmina de setembre.
  • La remuneració del president de la Generalitat, del vicepresident i dels consellers queda congelada. Així mateix, l’increment salarial tampoc s’aplicarà a les pensions dels expresidents, que es regeixen per una normativa pròpia.
  • L’augment repercutirà en els sectors amb els quals l’Administració té concerts, com l’escolar o el sanitari.
  • Els servidors públics recuperaran el 55% de la paga extraordinària del 2014 en la nòmina de novembre, i el 45% restant durant el 2022.

Més informació: nota de premsa  

Accés al tràmit. Obre en una nova finestra.

Per al personal que ha deixat de prestar serveis a la Generalitat de Catalunya. 

Taules retributives 2020

Personal funcionari (.pdf) (.xlsx)    
Personal funcionari amb c. especial dedicació (.pdf) (.xlsx)     
Personal secretaries d'alts càrrecs (.pdf) (.xlsx)
Personal laboral VIè Conveni únic (.pdf) (.xlsx)      

Altres col·lectius

Agents rurals (.pdf) (.xlsx
Bombers (.pdf) (.xlsx)     
Mossos d'Esquadra (.pdf) (.xlsx)   
Personal d'Administració de justícia        
Personal docent no universitari (.xlsx) (enllaç)         
Personal estatutari de l'Institut Català de la Salut (.pdf)    
S. Penitenciaris (.pdf) (.xlsx)              
Sanitaris locals (.pdf) (.xlsx)    
Veterinaris (Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural) (.pdf) (.xlsx)       
Veterinaris (Departament de Salut) (.pdf) (.xlsx)        

Nota informativa

Actualment,  d’acord amb l’article 63 de la Llei 3/2015, d’11 de març de mesures fiscals, financeres i administratives no es percep cap tipus de dret d’assistència per a la concurrència a reunions d’òrgans de Govern de consells d’administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat de l’Administració de la Generalitat i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic. 

Per a qualsevol dubte o consulta relacionada amb el contingut econòmic de les taules retributives dels col·lectius aquí esmentats, adreceu-vos a la Direcció General de Pressupostos del Departament d’Economia i Hisenda

Les taules reflecteixen les quanties acordades normativament, o per acords i pactes, competència de la Direcció General de Funció Pública.    

Data d'actualització:  02.08.2021