Acords, pactes i convenis

Relació de pactes i acords del personal de l'Administració de la Generalitat i dels seus col·lectius específics.   

Actualització: contínua
Font de les dades: Generalitat de Catalunya
Format de les dades: PDF i XML   

Personal funcionari i laboral

Acord de la Mesa Sectorial de Negociació del Personal d’Administració i Tècnic de la Generalitat de Catalunya sobre la pròrroga del període de gaudi dels dies d’assumptes personals corresponents a l’any 2020 durant el mes de febrer de 2021 (21.12.2020) 

Acord de la Mesa Sectorial de Negociació del personal d'administració i tècnic sobre el permís per mort d’un familiar i el permís per matrimoni o inici de la convivència, amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2 per habilitar el gaudiment extemporani del permís per mort d’un familiar i del permís per matrimoni o inici de la convivència (20.07.2020)

Acord de la Mesa Sectorial de Negociació del personal d'administració i tècnic sobre les condicions de treball dels col·lectius funcionarials que conformen els equips de salut pública de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut per al període 2020-2024 (05.03.2020)  

Acord de la Mesa General de Negociació del Personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya sobre la prestació de serveis en la modalitat de teletreball per al personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes autònoms (25.02.2020)

Acord de la Mesa Sectorial de Negociació del personal d'administració i tècnic sobre la implantació de l'anomenat currículum anònim o cec en els processos de selecció provisional (17.02.2020)

Acord de la Mesa Sectorial de Negociació del personal d'administració i tècnic sobre la eliminació d'algunes causes mèdiques d'exclusió en l'accés a l'ocupació pública (17.02.2020)

Acord de la Mesa Sectorial de Negociació del Personal d’Administració i Tècnic de la Generalitat de Catalunya, de data 20 de gener de 2020, sobre la creació de la Borsa de treball per a la provisió amb personal funcionari interí de llocs de subaltern, auxiliar administratiu i administratiu en centres i serveis educatius del Departament d'Educació.

Acord GOV/28/2020, de 18 de febrer, sobre mesures aplicables al personal de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms que presta serveis a les dependències administratives que es traslladen al Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya, i de ratificació de l'Acord de la Mesa Sectorial de Negociació del Personal d'Administració i Tècnic de 16 de desembre de 2019.

Acord GOV/191/2019, de 23 de desembre, sobre mesures de racionalització de l'organització i el personal per a la posada en funcionament del Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya a Barcelona (16.12.2019)

Resolució TSF/2918/2019, de 29 d'octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Mesa general de negociació dels empleats públics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya pel qual s'estableixen diverses mesures relatives a la prestació de serveis amb malalties d'especial gravetat (codi de conveni núm. 79100100132019) (24.07.2019)

Resolució TSF/2917/2019, de 29 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Mesa general de negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya pel qual s’estableix el procediment de mobilitat de les empleades públiques víctimes de violència de gènere a l’Administració de la Generalitat de Catalunya (codi de conveni núm. 79100100132019) (24.07.2019)  

Acord de la Mesa general de negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya sobre els permisos per atendre fills discapacitats de l'article 17 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (24.07.2019)  

Resolució TSF/2587/2019, de 7 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord entre el Departament d’Interior i les organitzacions sindicals representatives del Cos de bombers de la Generalitat de Catalunya (codi de conveni núm. 79100091132019) (23.05.2019)  

Acord de la Mesa Sectorial de Negociació del personal d'administració i tècnic sobre la formació interna en els departaments i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (20.05.2019) 

Acord de la Mesa general de negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya sobre l’increment de les retribucions bàsiques i complementàries dels empleats públics d’Administració de la Generalitat de Catalunya per l’any 2019 (08.01.2019)  

Acord de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat que ratifica l’Acord d’11 de desembre de 2018 (17.12.2018)  

Acord de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat que ratifica la proposta d'Acord sobre la distribució del 0,20% de la massa salarial acordat a la Comissió paritària de seguiment i interpretació de 4 d’octubre de 2018 (08.10.2018)  

Acord de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat sobre l’increment retributiu 2018 i la millora retributiva per incapacitat temporal (18.09.2018) 

Acord de la Mesa Sectorial de Negociació del personal d'administració i tècnic sobre criteris de selecció del personal d’administració i tècnic, mitjançant el qual es ratifica l’Acord adoptat en el Grup de treball de la Borsa d’Interins (16.07.2018) 

Acord de la Mesa Sectorial de Negociació del personal d'administració i tècnic sobre la Borsa de treball per a la cobertura temporal de llocs adscrits a les oficines de treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (18.06.2018) 

Acord de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat sobre la reducció de temporalitat (16.06.2017)  

Acord de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat sobre la incorporació de nous supòsits d’incapacitat temporal amb el 100% de retribucions i l’abonament de la paga extraordinària 2013 (16.06.2017) 

Acord de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de pròrroga de l’adequació del Pacte de drets sindicals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (15.06.2017) 

Acord de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de 17 de novembre de 2016 pel qual s’aprova el Pla d’Igualtat d’oportunitats entres dones i homes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (17.11.2016)

Acord de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat sobre la pròrroga i modificació del Pacte sobre drets sindicals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (15.06.2016)

Acord de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat sobre la paga extraordinària 2012 i altres drets laborals dels treballadors públics (09.06.2016)    

Acord de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de pròrroga i modificació del Pacte sobre drets sindicals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (09.06.2016)  

Acord de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat sobre els dies addicionals de vacances i assumptes personals per antiguitat (19.02.2016) 

Pacte sobre drets sindicals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (29.06.2015) 

Acord de 19 de setembre de 2014 de la Mesa Sectorial de Negociació del personal d'Administració i tècnic d'interpretació de l'apartat 10 del III Acord de condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa General de Negociació de la Generalitat de Catalunya, en matèria de formació. 

Acord de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de pròrroga de l’adequació del Pacte de drets sindicals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya a la Llei 5/2012, de 20 de març (01.07.2014) 

Acord de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat mitjançant el qual s’aprova el Protocol per a la prevenció, detecció, actuació i resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat sexual (30.05.2014)  

Annex al Pacte sobre la disposició de locals a favor de les Seccions Sindicals constituïdes en l'àmbit de la Mesa Sectorial de Negociació del personal d'administració i tècnic (21.03.2013)

Adequació del Pacte de drets sindicals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat a la Llei 5/2012, de 20 de març (02.05.2012)

Resolució TRI/2764/2005, de 22 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Pacte sobre drets de participació dels empleats i empleades públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya(22.12.2005, DOGC 4480, 30.09.2005) 

Resolució TRI/3345/2005, de 15 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del III Acord general sobre condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per als anys 2005-2008 (15.11.2005, III Acord)

Pacte sobre la disposició de locals a favor de les Seccions Sindicals constituïdes en l'àmbit de la Mesa Sectorial de Negociació del personal d'administració i tècnic  (08.11.2005)

Resolució TRI/1065/2005, d'11 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Pacte sobre drets sindicals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (11.03.2005, DOGC 4368, 21.04.2005)  

Personal laboral

Registre dels acords i/o interpretacions, de caràcter vinculant, presos a la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE) del Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya (Vè i VIè Conveni).       

Resolució TSF/1397/2020, de 26 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord parcial de la Comissió negociadora del VII Conveni únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, relatiu a les taules salarials 2020 (codi de conveni núm. 79000692011994).   

Resolució TSF/1628/2020, de 2 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord parcial de la Comissió negociadora del Conveni únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, relatiu a la modificació de l'article 37.9 del VI Conveni (codi de conveni núm. 79000692011994). 

Resolució TSF/2084/2019, de 16 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord parcial de la Comissió negociadora del VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, relatiu a l’article 37.9 que prorroga la vigència del complement retributiu per al personal laboral dels centres penitenciaris (codi de conveni núm. 79000692011994).

Resolució TSF/995/2019, de 26 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Mesa general de negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, relatiu a les taules salarials 2019 (codi de conveni núm. 79000692011994).    

Resolució TSF/3149/2018, de 17 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió negociadora del VIè Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, relatiu a l’increment salarial i la taula de retribucions 2018 (codi de conveni núm. 79000692011994).    

Resolució TSF/2218/2018, de 21 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord parcial del VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya relatiu a l’article 37.9, que prorroga la vigència del complement retributiu per al personal laboral de centres penitenciaris del Departament de Justícia (codi de conveni núm. 79000692011994).

Resolució TSF/2877/2018, de 26 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord parcial del VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya sobre la modificació de l’article 22, referent a l’oferta d’ocupació pública, nou accés i contractació (codi de conveni núm. 79000692011994).

Resolució TSF/2510/2017, de 18 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Negociadora del VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya sobre l’increment salarial i taula de retribucions per a l’any 2017 (codi de conveni número 79000692011994).

Resolució TSF/1915/2017, de 21 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Negociadora del VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya (codi de conveni núm. 79000692011994).

Acord de la Comissió Negociadora sobre modificacions al text articulat del VI Conveni col·lectiu, de 15 de juny de 2016

Acord de la Comissió Negociadora del VI Conveni col·lectiu, sobre increment salarial per a l'any 2016, de 8 de febrer de 2016  

Acord de la Comissió Negociadora sobre modificacions al text articulat del VI Conveni col·lectiu, de 12 de setembre de 2012

Acord de la Comissió Negociadora sobre modificacions al text articulat del VI Conveni col·lectiu, de 12 d'abril de 2012

Acord de la Comissió Negociadora sobre modificacions al text articulat del VI Conveni col·lectiu, de 3 de febrer de 2010

Acord de la Comissió Negociadora sobre modificacions al text articulat del VI Conveni col·lectiu únic, de 31 de març de 2009

Acord de la Comissió Negociadora sobre modificacions al text articulat del VI Conveni col·lectiu únic (01.04.08)

Acord de la Comissió Negociadora sobre modificacions al text articulat del VI Conveni col·lectiu únic (29.03.07)

Acord de la Comissió Negociadora sobre modificacions al text articulat del VI Conveni col·lectiu únic (30.03.06) 

VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008   

Personal estatutari

Acord en relació amb el procediment d'integració en la condició de personal estatutari de l'ICS del personal sanitari del Departament de Justícia adscrit als serveis penitenciaris i de justícia juvenil (06.11.2013) 

Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat del concurs de mobilitat voluntària de personal estatutari 2013, de l'empresa pública Institut Català de la Salut (05.11.2013)

Acord  de la Mesa sectorial de negociació de Sanitat sobre els òrgans de representació i d'acció sindical del personal estatutari de l'empresa pública Institut Català de la Salut (20.12.2010) 

Pacte de regulació del sistema de selecció per al nomenament del personal estatutari temporal en l'àmbit de l'empresa pública Institut Català de la Salut (29.07.2010)

Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre l'ordenació i classificació del personal estatutari de l'ICS, així com del seu contingut funcional, adoptat en la sessió de 29 de març de 2007 (29.03.2007)

Acord GOV/51/2007, de 27 de febrer, pel qual s'aprova la modificació del II Acord sobre condicions de treball del personal estatutari de l'ICS adoptat a la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat el 19 de juliol de 2006 (29/03/2007, DOGC 4852, 29.03.2007)

II Acord de la Mesa sectorial de negociació sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut (19.07.2006, DOGC 4788, 28.12.2006)   

Personal penitenciari

Acord sobre la pròrroga de la vigència d'un complement retributiu per al personal penitenciari per l'any 2021 (17.05.2021) 

Acord sobre la pròrroga de la vigència d'un complement retributiu per al personal penitenciari per l'any 2020 (20.04.2020) 

Acord sobre la pròrroga de la vigència d'un complement retributiu per al personal penitenciari, per l'any 2019 (17.06.2019) 

Acord sobre la pròrroga de la vigència d'un complement retributiu per al personal penitenciari, per l'any 2018 (26.07.2018)

Acord sobre la pròrroga de la vigència d'un complement retributiu per al personal penitenciari, per l'any 2017 (19.06.2017)

Acord sobre les afectacions al personal derivades del tancament del Centre penitenciari Homes Barcelona (CP Homes) (20.03.2017)

Acord sobre la pròrroga de la vigència d'un complement retributiu per al personal penitenciari, per l'any 2016 (23.05.2016)

Acord de Govern pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Negociació del personal d'administració i tècnic, de 14 de juliol de 2014, que aprova la proposta del grup de treball de l'àmbit penitenciari en relació amb les condicions d'aplicació de la pròrroga durant els anys 2014 i 2015 de l'Acord 2006-2009 de condicions de treball del personal penitenciari (22.07.2014)

Acord relatiu al Programa de Rendiment Professional (PRP) per al personal laboral de centres penitenciaris del Departament de Justícia (15.07.2014)

Proposta d’Acord del grup de treball de l’àmbit penitenciari dependent de la Mesa Sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic de la Generalitat de Catalunya, d’aplicació de la pròrroga durant l’any 2014 i 2015, de l’Acord 2006-2009 de condicions de treball personal penitenciaris (20.06.2014)

Acord de Govern pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Negociació del personal d'administració i tècnic, de 16 de març de 2012, que aprova la proposta del grup de treball de l'àmbit penitenciari en relació amb les condicions d'aplicació de la pròrroga durant els anys 2012 i 2013 de l'Acord 2006-2009 de condicions de treball del personal penitenciari (03.04.2012)

Acord de Govern pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Negociació del personal d'administració i tècnic, de 2 de juliol de 2010, que aprova la proposta del grup de treball de l'àmbit penitenciari en relació amb les condicions d'aplicació de la pròrroga durant els anys 2010 i 2011 de l'Acord 2006-2009 de condicions de treball del personal penitenciari (14.12.2010)

Resolució TRI/3706/2006, de 3 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord del grup de treball de l'àmbit penitenciari depenent de la Mesa Sectorial de Negociació de Personal d'Administració i Tècnic de la Generalitat de Catalunya en relació amb les condicions de treball del personal penitenciari (període 2006-2009) (03/11/2006, DOGC 4766, 22.11.2006)

Administració de justícia

Resolució EMO/2054/2011, de 4 d'agost, per la qual es disposa la publicació del Pacte sobre drets sindicals del personal al servei de l'Administració de justícia destinat a Catalunya(04/08/2011, DOGC 5950, 26.08.2011)    

Educadors socials

Pacte de la Mesa sectorial de negociació del personal d'administració i tècnic sobre les condicions de treball del personal funcionari del cos de diplomatura, educació social, adscrit a centres propis de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament d'Acció Social i Ciutadania i a centres del Consorci de Serveis Socials de Barcelona(22.12.2010)  

Veterinaris sanitat

Acord de la Mesa sectorial de negociació del personal d'Administració i Tècnic sobre determinades condicions de treball dels veterinaris del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya (21.10.2010)

Modificació del punt 8è del preacord sobre determinades condicions de treball dels veterinaris del Departament de Sanitat i Seguretat Social, subscrit el dia 10.09.2002 i modificat el dia 2.10.2002 (18.10.2002)

Preacord sobre determinades condicions de treball dels veterinaris del Departament de Sanitat i Seguretat Social (10.09.2002)

Proposta d'Acord de Govern de la Generalitat  d'aprovació de l'Acord de la Mesa General de Negociació de la Funció Pública d'octubre de 1998, sobre determinades condicions de treball dels veterinaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (01.12.1998)

Docents no universitaris

Acord GOV/29/2012, de 27 de març d'aplicació de mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2012-2015 (27/03/2012, DOGC 6099, 30.03.2012)

Acord GOV/60/2012, de 26 de juny pel qual es modifiquen l'Acord GOV/71/2011, de 10 de maig, i l'Acord GOV/29/2012, de 27 de març, pels quals s'adopten mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2012-2015(26/06/2012, DOGC 6158, 27.06.2012)

Resolució EMO/2053/2011, de 4 d'agost, per la qual es disposa la publicació del Pacte de la Mesa Sectorial d'Educació en relació amb els òrgans de representació i l'acció sindical del personal docent no universitari en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya (04/08/2011, DOGC 5950, 26.08.2011)

Acord GOV/71/2011, de 10 de maig, pel qual d'adopten mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2011-2015 (10/05/2011, DOGC 5877, 12.05.2011)

Acord GOV/112/2009, de 30 de juny, de creació dels complements retributius per responsabilitats específiques de coordinació i per dedicació lectiva especial com a components del complement específic docent(30/06/2009, DOGC 5420, 14.07.2009)

Acord GOV/104/2009, de 26 de juny, pel qual s'aprova l'Acord de la Mesa Sectorial de Negociació del personal docent no universitari sobre la gestió de la borsa de treball de primària, de data 12 de juny de 2008(12/06/2009, DOGC 5412, 02.07.2009)

Acord GOV/77/2008, de 29 d'abril, en relació amb les condicions laborals del personal interí docent acordades a la Mesa Sectorial de Personal docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (25.06.2007, DOGC 5135, 21.05.2008)

Acord GOV/233/2006, de 27 de desembre, en relació amb les condicions laborals del professorat de secundària acordades a la Mesa Sectorial de Negociació del personal docent no universitari de la Generalitat de Catalunya (27.12.2006, DOGC 4813, 02.02.2007)

Acord GOV/232/2006, de 27 de desembre, en relació amb les condicions laborals del professorat d'educació de persones adultes acordades a la Mesa de Negociació de personal docent no universitari de la Generalitat de Catalunya (27.12.2006, DOGC 4806, 24.01.2007)

Acord de la Mesa Sectorial sobre la Gestió de la Borsa de treball de primària durant el curs 2006-2007 (15.09.2006)

Resolució TRI/874/2006, de 7 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Mesa Sectorial de Personal docent no universitari en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya(17.11.2005, DOGC 4608, 05.04.2006)

Resolució EDC/3514/2004, de 20 de desembre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de 30 de novembre 2004, sobre la creació del complement específic de tutor d'educació infantil, tutor educació primària, tutor de batxillerat, tutor de cicles formatius, tutors d'ensenyaments artístics, tutor de centres específics d'educació especial, tutor d'aula d'acollida, responsable de taller d'adaptació escolar i responsable d'unitats d'educació especial i del complement específic dels coordinadors de riscos centres de tipologia H (Es complementa amb EDC/3515/2004, 20 de desembre DOGC 4290 29.12.04)

Resolució ENS/3156/2002, de 24 d'octubre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat de 10 de setembre de 2002, sobre la distribució de l'increment de les retribucions complementàries corresponents a càrrecs unipersonals, de govern i de coordinació del personal docent públic no universitari destinat a centres d'educació primària i secundària(10.09.2002, DOGC 3754, 05.11.2002)

Proposta d'acord del Govern de la Generalitat en relació amb les retribucions complementàries dels funcionaris docents del cos de mestres adscrits als centres i aules de formació d'adults, dependents del Departament de Benestar Social (09.07.2002)

Proposta d'Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya sobre l'atribució d'un complement singular personal d'equiparació a determinats membres dels equips d'assessorament psicopedagògic (EAP) del Departament d'Ensenyament (07.07.2000)

Acord de 13 de juliol de 1999 de la Mesa Sectorial del Personal docent d’Ensenyament públic sobre la formació professional a Catalunya (13.07.1999)

Acord de 19 de maig de 1999, de la Mesa Sectorial de Personal docent d'Ensenyament públic sobre condicions laborals dels serveis educatius del Departament d'Ensenyament (19.05.1999)

Acord de 21 de juliol de 1997 de la Mesa Sectorial del Personal docent d'Ensenyament públic sobre l'Escola rural de Catalunya ZER (21.07.1997)

Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya en relació amb el complement específic dels òrgans unipersonals de Govern i de Coordinació de Govern i de coordinació dels centres docents públics (18.02.1997)

Proposta d'Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya en relació amb les retribucions del personal dels serveis educatius del Departament d'Ensenyament (25.07.1995)

Acord de la Mesa Sectorial de Negociació del Personal docent d'Ensenyament públic sobre el complement específic de la Funció docent (18.06.1992) 

Mossos d'Esquadra

Acord sobre la planificació de la Jornada de treball dels efectius de l’especialitat de trànsit, 03.12.2018 (PDF)  

Resolució TSF/1946/2017, de 3 d’agost, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord, de 12 de juliol de 2017, entre el Departament d’Interior i les organitzacions sindicals representatives del cos de Mossos d’Esquadra, sobre condicions de prestació de servei (codi de conveni núm. 79100050132017).   

Acord del Govern pel qual es ratifica l’Acord de 12 de juliol de 2017 entre el Departament d’Interior i les organitzacions sindicals representatives del cos de Mossos d’Esquadra, sobre condicions de prestació de servei. 

Acord entre el Departament d'Interior i les organitzacions sindicals representatives dels funcionaris de la policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra en matèria de formació contínua per a l'any 2015 (13.03.2015) 

Acord GOV/26/2015, de 24 de febrer, pel qual es ratifica l'Acord de 29 de gener de 2015, sobre condicions de prestació de serveis del personal funcionari del cos de Mossos d'Esquadra. 
. Correcció d'errades a l'Acord GOV/26/2015, de 24 de febrer, pel qual es ratifica l'Acord de 29 de gener de 2015, sobre condicions de prestació de serveis del personal funcionari del cos de Mossos d'Esquadra (DOGC núm. 6819, de 26.02.2015).
. Annex a l’acord sobre condicions de prestació de serveis del personal funcionari del cos de Mossos d’Esquadra (29 gener de 2015), de 17.12.2015 (PDF)     

Pacte de la Direcció General de la Policia i les organitzacions sindicals representatives de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra sobre la compactació de la reducció de la jornada per cura d'un fill o filla menor de sis anys dels funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra (08.02.2013)

Resolució IRP/3781/2010, de 3 de novembre, per la qual es dóna publicitat al pacte entre la Direcció General de la Policia i les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d'esquadra, sobre la regulació i la compensació de les guàrdies no presencials en el cos de mossos d'esquadra, de 8 de gener de 2010, i a l'acord entre el Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació i les organitzacions sindicals representatives dels funcionaris de la policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra en matèria de formació contínua per a l'any 2009, de 17 de març de 2009 (29.11.2010, DOGC 5765, 29.11.2010) 

Pacte entre el Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació i les organitzacions sindicals representants del cos de Mossos d'Esquadra per al període 2009-2011, sobre l'exercici i el gaudiment dels dretes sindicals per part de les organitzacions sindicals representatives del cos de Mossos d'Esquadra (06.04.2009) 

Proposta d'Acord entre el Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació i les organitzacions sindicals representatives del membre del cos de Mossos d'Esquadra, sobre regulació de la segona activitat i la integració laboral del personal amb invalideses permanents (22.04.2008)

Proposta d'Acord del Govern sobre retribucions del personal funcionari del cos de Mossos d'Esquadra (15.04.2008)   

Acord sobre equiparació retributiva del personal del cos de Mossos d'Esquadra, de 13.02.2008 (PDF)   

Resolució IRP/539/2008, de 29 de gener, per la qual es dóna publicitat als acords de 5 d’octubre de 2005 i 18 d’octubre de 2007, entre la Direcció General de la Policia del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d’esquadra.    

Proposta d'Acord de la Direcció general de Policia amb les organitzacions sindicals representants del cos de Mossos d'Esquadra sobre la utilització de la uniformitat en determinades unitats electorals (18.10.2007)

Resolució JUI/3845/2003, d'11 de desembre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de 14 de març de 2003 sobre condicions de treball del personal del cos de Mossos d'Esquadra entre el Departament de Justícia i Interior i les organitzacions sindicals representatives del cos de Mossos d'Esquadra, aprovat pel Govern de la Generalitat en data 13 de maig de 2003 (18.12.2003)    

Agents rurals

Resolució EMO/2113/2015, de 22 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de  l’acord de la Mesa sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic sobre les condicions de treball del Cos d’Agents Rurals de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per al període 2015-2019 (DOGC 6964, 28.9.2015)

Data d'actualització:  09.07.2021