Alts càrrecs i directius

Relació d'alts càrrecs, personal eventual i directiu, i les seves retribucions

Els següents llistats contenen la relació d'alts càrrecs, persones que ocupen llocs de direccio política a l'Administració,  i personal eventual, que ocupa un lloc de treball considerat de confiança o d’assessorament a un alt càrrec, i les seves retribucions, així com la relació de persones que exerceixen funcions d'especial responsabilitat gerencial en entitats dels sector públic

Actualització: darrera actualització - novembre 2021

Font de les dades: Sistema corporatiu de gestió integrada de personal i entitats del sector públic. 

Format de les dades: Excel

Tipologia

Alt càrrec: personal que ocupa llocs de direcció política a l’Administració, arran d’un acte de lliure nomenament del Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la persona titular del Departament d’adscripció, o que ocupa llocs assimilats retributivament a alt càrrec. 

Personal eventual: personal que ocupa un lloc de treball considerat de confiança o d’assessorament a un alt càrrec, arran d’un acte de lliure nomenament del president o dels consellers i en règim no permanent. En el cas de l'Administració de la Generalitat, el nombre i la distribució departamental està limitada per disposicions de govern, i el cessament es disposa automàticament amb motiu de la fi de la prestació de serveis de l’alt càrrec que el va nomenar. La relació de personal eventual, tot i ser un col·lectiu a qui és d’aplicació l’EBEP s’inclou en aquest apartat, per facilitar la publicació de la relació nominal de personal eventual i de les corresponents retribucions.

Directiu de les entitats del sector públic: persones que exerceixen funcions d'especial responsabilitat gerencial, amb dedicació única o principal, participació directa en la definició i execució de polítiques públiques relatives als objectius generals o estratègics, que comprometin externament l'organització, dirigeixen persones, gestionen pressupostos i tenen responsabilitats pel compliment d’objectius.

 

Nota informativa

La informació relativa al personal directiu es cenyeix a les entitats del sector públic de l’Administració de la Generalitat. Tenen aquesta consideració aquelles que, directa o indirectament, estan participades majoritàriament per l’Administració i les que, sense assolir aquest llindar, hi estan adscrites a l’empara de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de RJSP.

Per tant, no inclou les entitats i autoritats independents (Consell de l'Audiovisual de Catalunya; Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya; Institut Català Internacional per la Pau; Autoritat Catalana de la Competència; Autoritat Catalana de Protecció de Dades i Institut Català de Finances i entitats que en depenen), els organismes estatutaris, ni les entitats del sector públic de les universitats públiques de Catalunya. En aquests casos, la informació es troba a les seves pàgines web corresponents.

La informació que es publica és la que faciliten les pròpies entitats i inclou els màxims responsables executius que tenen la consideració tant, d’alt càrrec, com de personal directiu pròpiament dit. La informació relativa a la resta de directius és accessible a través dels portals de transparència de les entitats corresponents.

Data d'actualització:  07.11.2021